U nás pro Vás: teplo - horko - relax

TEMP - COAT 101 - tekutá tepelná izolace: aplikuje se jako barva, působí jako tepelná bariéra!

Proč natírat a až potom izolovat?

Mezi základní funkce TEMP - COATU patří zamezení přenosu energie od jednoho substrátu k druhému při teplotach od – 50°C do +260°C, ochrana před popáleninami v důsledku doteku příliš horkých nebo studených systémů, snížení, případně odstranění kondenzace.

TEMP - COAT 101 – nehořlavý izolant

Milimetrová vrstva nátěru se začíná rozpouštět při teplotě 840°C, přičemž vylučuje oxid uhličitý a oxid dusičitý, což zpomaluje šíření kouře a plamenů.

TEMP - COAT 101 – ekologicky nezávadný

Přípravek je rozpustný ve vodě, což umožňuje pracovat s ním v místnostech bez dodatečné ventilace.

Náročnost aplikace izolační vrstvy je srovnatelná s náročnosti natírání

TEMP - COAT jsou mikroskopická dutá keramická a vzduchem plněná silikonová tělíska («kuličky»), která se nacházejí v suspenzní směsi syntetického kaučuku, akrylátové pryskyřice a anorganických pigmentů.

Produkt je rozpustný ve vodě, ale po zaschnutí vytvoří vodotěsný tepelné izolační plášť na povrchu libovolného tvaru i v obtížně přístupných místech. Díky tomu, že je TEMP - COAT dokonale přilnavý k nejrůznějším povrchům, působí jako hydroizolace a významně snižuje riziko koroze povrchu, na nějž je aplikován.

TEMP - COAT je velmi lehký a pružný, což mu dodává vlastnosti akustické izolace. Pro jeho použití je zapotřebí mnohem méně místa. TEMP - COAT nezatěžuje izolovaný povrch a je mnohem flexibilnější, než ostatní izolace. Díky své výborné reflexnosti a emisitě je TEMP - COAT vynikající jako ochrana před zářením.

Tento výrobek je bezpečný pro životní prostředí, nevyžaduje žádné zvláštní zacházení. TEMP - COAT se nanáší malířskou štětkou, válečkem, stříkací pistoli nebo pomocí vysokotlakého stříkacího (airless) zařízení. Teplota povrchu určeného pro aplikaci by se měla pohybovat v rozmezí od +7 do +150°C. Náročnost aplikace izolační vrstvy je srovnatelná s náročnosti natírání.

 

   
   
   
   
   

 

 

Teď se zaměřme na to, jak šetřit teplo odcházející skrz zdi a stropy. Dnes jsou nejpopulárnějšími materiály sloužícími k účelům zateplování obytných budov polystyren nebo minerální vata. Náklady na zaizolování 1m2 činí v průměru cca 1200 až 1500 Kč, tzn., že pro rodinu bydlící v bytovce izolace vnějších zdí vyjde cca na 40-70 tis. Kč.

 

Na kolik jsou tyto výdaje opodstatněné?
Jaká je návratnost této investice?
Existují i jiné, levnější způsoby jak šetřit na výdajích spojených s energií?

 

Nadále se budeme odvolávat na článek významného zahraničního odborníka v oblasti stavební tepelné fyziky, Dr. S. Ružinského.


Šetřit je třeba šetrně (zateplovat či nikoli?)


S. Ružinský


V poslední době se významně vyostřily diskuze na téma zateplování zdí. Odborníci se rozdělili do dvou táborů: jedni radí stěny bezpodmínečně zateplovat, kdežto druzí vidí tento krok jako ekonomicky neopodstatněný. Pro obyčejného člověka, který se v této oblasti nijak neangažuje, je téměř nemožné, nebo alespoň pekelně složité, vyznat se v těchto diskuzích a správně se rozhodnout jak postupovat.

Na jedné straně jsou pro něj „teplejší“ stěny podvědomě spojeny s menšími výdaji, na straně druhé si uvědomuje, že tyto „teplejší“ stěny jsou také nepoměrně dražší.
Podle mě je vyřešení problému „zateplovat či nezateplovat“ poměrně snadné a nevyžaduje žádné odborné znalosti, zcela postačí základní znalost počtů ze školy. Dané téma je jenom úmyslně komplikováno – proto laikovi připadá tak nepřehledné a složité.

Dovolte, abych se pokusil o zpřehlednění:


1. Jako kritérium pro posuzování vlastností tepelné ochrany obvodových zdí budovy slouží takzvaný tepelný odpor R (m 2 * °C/Wt).
2. Dle svého fyzikálního významu je hodnota „tepelného odporu“ nepřímo uměrná tepelnému toku, který prochází obvodovou zdí o ploše 1m2 při rozdílu teplot vnitřního a vnějšího vzduchu o 1°C .
3. Dle hodnot, které R udává, je velmi snadné vypočítat, kolik tepla se ztrácí skrz obvodové zdi. Je-li hodnota R rovná „1“, znamená to, že s každým stupněm, o nějž se teploty vevnitř a venku liší, ztrácíme na každém m2 zdi: 1/1 = 1Wt tepla.
•  je-li R „2“, ztrácíme ½=0.5Wt
•  je-li R „3“, ztrácíme 1/3=0.33Wt
•  je-li R „4“, ztrácíme ¼=0.25Wt, atd.
4. Je patrné, že nárůst hodnoty R o každou další jednotku se sebou nese čím dál tím menší přírůst úspor. Jinými slovy řečeno - zvyšování R je ekonomicky výhodné jen do určitého bodu - zvyšováním tepelné odolnosti se totiž automaticky zvyšují i investice do izolačních systémů (ty musí sestávat bud´ z více vrstev nebo z efektivnějších a dražších tepelných izolantů). A tyto dodatečné investice se nemusí vzhledem k výsledné úspoře vyplatit.
5. Nejhorlivější diskuze se točí právě kolem toho, do jaké míry je výhodné hodnotu R zvyšovat.

 

Já Vám navrhuji abyste si SAMI všechno propočítali, SAMI zhodnotili ekonomickou efektivitu dodatečného zateplování a SAMI se rozhodli, jak postupovat. (To, co dále uvádím nechť tedy slouží jen jako vodítko.) Znázorněme si to na příkladu.
Je dáno: Rodinný domek . Místo stavby – Kyjev . Průměrná venkovní teplota během topné sezóny je – 1.1°C . Délka topné sezóny – 187 dní . Vnitřní teplota - + 18°C . Předpokládejme vnější obsah zdí domu – 200m2 .
Složení obvodové zdí :
sádrový kyt – 3mm
vnější omítka – vápno-písek – 25mm
pórobeton (600kg/m3) připevněný vrstvou lepidla (2-3mm) – 400 mm
vnitřní omítka – cement-písek – 25mm
Za výše uvedených podmínek je R hodnota pro takovouto konstrukci – 2.01 m2*°C/Wt . (znamená to, že na 1m2 stěny docházelo ke ztrátě cca 0.5Wt tepla při každém stupni C, o který by se vnitřní teplota lišila od té venkovní).
Po provedení všech nezbytných výpočtů jsem se dozvěděl, že tepelné ztráty, za předpokladu, že by taková konstrukce nebyla nikterak zateplena, by nás stály kolem 21 580 Kč ročně.
Nyní pojďme tuto stavbu zateplit. Na výše popsanou konstrukci nalepme 50 milimetrovou vrstvu polystyrenu podle technologie tzv. „mokrých fasád “. V tomto případě se hodnota R výsledné zdí zvýší na 2.85 m2*°C/Wt (znamená to, že na 1m2 stěny při každém stupni C, o nějž by se vnitřní teplota lišila od té venkovní, nyní dochází ke ztrátám ve výši 0.35Wt). Úspory činí 0.15Wt, neboli 30% a finanční kompenzace tepelných ztrát se sníží na 15106 Kč/rok .
Nyní je dobré si uvědomit, čeho jsme z finančního hlediska tímto zateplením dosáhli:
•  Výdaje za teplo klesly o 21580 – 15106 = 6474 Kč/rok
•  Do izolačního systému založeného na technologii tzv. „mokrých fasád“ jsme ovšem museli investovat min. 1000Kč/m2 => 200x1000= 200000Kč . Při dosažené výši úspor ( 6474 Kč/rok) a konstantní ceně za plyn, se nám takováto investice vrátí za 200000/6474= 31 let ! …Ale životnost polystyrenu je uváděna v rozmezí 25 – 30 let.
•  ztráty tepla přes stěny činí 20-25% všech ztrát. Úspory, kterých jsme zateplením dosáhly, tedy činí 6-8 % ze všech ztrát, ale utratili jsme tedy kolem 200tis. Kč.

 

Rozhodnutí zda „zateplovat či nezateplovat“ je na Vás.


Jde o Vaše peníze, a rozhodnout se musíte SAMI!!


K výše vyloženému je nutno mít na paměti, že Česká republika se nachází o přibližně 300-500km jižněji než Kyjev, a o 700-1000km – západněji (což velmi významně ovlivňuje podnebí), tzn. – úspory dosažené zateplením domu polystyrénem budou ještě nižší , než v uvedeném příkladě. A tím pádem i doba návratnosti investic – podstatně delší . Navíc, všimněte si, že v propočtech S. Ružinský pracuje s 50mm polystyrenem , kdežto v České republice se většinou používá polystyren o síle 100 mm , což podstatně zvyšuje náklady, ale na efektivitě snížení celkových ztrát se projevuje minimálně – pouze o několik málo procent. Podle nových stavebních nařízení síla polystyrenu   by se měla zvýšit o dalších 50 až 100 mm
Závěr se nabízí sám a je poměrně jednoduchý – dnes jsou lobovány zájmy výrobců polystyrenu, minerální vaty, aj., o obhajobu zájmů spotřebitelů se může postarat pouze spotřebitel samotný.
A co tedy z těchto výpočtů vyplívá? Nezateplovat? Ne, zateplovat ale rozumně! Navíc je nutné mít na paměti, že úspory tepla nezávisí pouze na izolačním systému stěn, nýbrž z velké části i na kvalitě dveří, oken, střechy, ventilace. Z hlediska snah o úspory tepla jsou to velmi významné podsystémy domu a jejich správná volba a instalace je velmi důležitá. Můžeme totiž zateplit stěny do R=3, i do R=5, a i přesto za teplo platit 2-3x víc než soused, který sice stěny nezateploval, ale má rekuperační ventilační systém a optimální systém topení.
To, co v tomto článku popisuji, je matoucí, já vím... Předtím, než jste si ho nalistovali, totiž existoval jednoduchý a jasný návod: je nutné oblepit dům polystyrenem, minerální vatou, aj. a všechny problémy se tímto automatický vyřeší. Nechci vzbuzovat dojem, že zastávám názor, že zateplení domu polystyrenem není přínosné! Je nesporné, že určitý přínos to má, jen...jaký?
Vraťme se k  panelovému domu . Zde úspory, kterých bychom stejným zateplením dosáhli, činí 10-13% ze všech ztrát. Utratili jsme tedy kolem 60 tis. Kč a snížili ztráty tepla o 10-13%. Dosažená úspora v panelovém domě činí cca 3000 kč ročně a návratnost investice je …cca 20 let!
Nyní by bylo dobré položit si otázku: „Čeho vlastně chceme touto investicí dosáhnout?“. Možná, že bychom rádi zmenšili výdaje za teplo dejme tomu o alespoň 50%. Pokud ale stejně „efektivně“ budeme redukovat tepelné ztráty i na jiných zdrojích ztrát, výdaje na dosažení právě stanoveného cíle by dosáhly 500tis. – 700tis.Kč. Vyhovuje Vám to? Vypadá to, že výsledek se od původních představ velmi liší.

 

Jak levněji řešit popsané problémy?

Od počátku vždy vycházíme s toho, že zeď propouští teplo po celé ploše stejně. Ale není tomu tak. Odborníci vědí, že k největším ztrátám tepla dochází v oblasti radiátorů (velký teplotní rozdíl), spár mezi betonovými panely a betonových trámů nad okny (tepelné mosty). To názorně ukazují snímky pořízené teplovizorem. Logické by bylo zateplit právě ta místa, kde jsou ztráty tepla největší, a místa, kde jsou ztráty menší buď nezateplovat vůbec, nebo zateplit méně. Ale těžko si lze představit dům zateplený polystyrenem podle tohoto nápadu: zdi by byly zesílené jenom pod okny, nad okny a podél panelových spár. Technologie zateplení polystyrenem nedovoluje takové pokusy.

 

Nabízíme jiný způsob řešení problému. Možná jste už slyšeli o americké tepelné izolaci TEMP - COAT, která se aplikuje jako barva, ale působí jako tepelná bariéra. Obyvatelé panelového domu nemusí čekat na celkovou rekonstrukci domu, mohou si pomoci sami, když použijí materiál TEMP - COAT pro zaizolování částí zdí za radiátory. Tímto docílí následující: 1. Sníží se únik tepla z části stěny za radiátory; 2. Odražené teplo se vrací do pokoje a zahřívá spodní vrstvu vzduchu. Tímto zvýšíte komfort bydlení bez dodatečného topení.
Naši kolegové v Moskvě udělali to, co radíme my Vám, aplikovali TEMP - COAT v panelovém domě za radiátory. Zjistilo se, že se při stejném topení a při stejném průtoku vody v topném systému teplota užitkové vody na výstupu zvýšila o 6 ° C !!! 
Doporučujeme aplikovat TEMP - COAT na vnitřní spoje mezi panely u obvodových zdí tam, kde přes tepelné mosty uniká teplo z pokoje. Je vhodné aplikovat TEMP - COAT i na část stěny nad oknem. Jelikož je teplota vzduchu u stropu o 5- 7 ° C vyšší než u podlahy, je únik tepla u stropu větší. Když aplikujete TEMP - COAT na strop, nejen že zastavíte prosakování tepla, ale odrazíte ho zároveň zpět k podlaze čímž dojde k promíchání tepelných toků v pokoji a zahřátí spodní vrstvy vzduchu bez dodatečného topení. Ideální by bylo aplikovat TEMP - COAT na venkovní spáry mezi panely, ale to už je práce pro stavební alpinisty.
Nyní spočítáme, kolik to bude stát. V bytě 3+1 jsou 4 radiátory. Když počítáme s plochou 1m2 u radiátoru, natřeme dohromady za všemi radiátory 4m2. Délka obvodových stěn je 12-20m, pokud natřeme 30cm široký pruh pod stropem pak natřená plocha bude 3,6-6m2. Délka spojů panelů (včetně rohu) v bytu je 25-40m, což dává plochu 5-8m2 při nátěru v pruzích o šířce 20cm. Protože aplikujeme TEMP - COAT ve dvou vrstvách, dostaneme se na dvojnásobné množství materiálu. Dohromady máme (4 + 3,6 až 6 + 5 až 8)m2 x2 = 25 až 38m2. Obsah 1 balení (19litrů) TT vystačí přibližně na 30m2 a bude Vás stát pouhých 11305 Kč. Natřít štětcem 25- 30 m2 zdí zvládne každý. A ještě dodáme, že při aplikaci v bytě nejsme závislí na počasí a venkovních teplotách.
Konečně, co Vás zajímá – R Vaší zdi? Určitě ne. Jde Vám o to, kolik jste zaplatili za topení loni, kolik bude stát zateplení, kolik zaplatíte za topení v  období příštím a jak rychle se Vám Vaše investice do zateplení vrátí. Problém se ztrátami tepla se dá řešit jen komplexně, zmenšením úniku tepla ve všech rizikových místech (okna, dveře, ventilace). Významnou podporou při šetření nákladů na topení je programovatelný digitální termostat a termostatické hlavice na radiátorech.
Uvedeme názorný příklad: Na jaře loňského roku jsme koupili řadový rodinný domek. Původní majitelka platila zálohu na topení plynem 3000 Kč. Provedli jsme částečnou rekonstrukci: vyměnili jsme obyčejná dvojskla za plastová okna, litinové radiátory za hliníkové, namontovali jsme programovatelný termostat. Mimo tyto obvyklé postupy jsme použili TT k vnitřní izolaci obvodových zdí včetně míst za radiátory a aplikovali jsme ho na strop prvního patra. Výsledek těchto úprav je změna měsíční zálohy na plyn na 950 Kč, což je v porovnání se sousedy 2-4 krát méně.
Co jsme chtěli říct tímto článkem : dnešní móda polystyrénových „kabátů“ je nevždy opodstatněná. Začnete zateplovaní šetrně a samostatně, každá rodina v každém bytě. Možná, že cíl -zateplovaní bydliště-se dá rozumně dosáhnout i bez stotisícových investic.


A za rok si porovnejte účty za topení!

 

Příklady použití:

 

 

webdnes.cz
©2009, BOBORO